Bölüm

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü

(Bölüm Başkanı)

Bölüm Başkan Yardımcıları

Prof.  Dr. Ferhat ÖZÇEP

Doç. Dr. Hakan ALP

 

ANABİLİM DALLARI

UYGULAMALI JEOFİZİK
Anabilim Dali Başkanı

YER FİZİĞİ
Anabilim Dali Başkanı

SİSMOLOJİ 
Anabilim Dali Başkanı

Bölüm Tarihçesi

Türkiye’de jeofizik eğitimi ile ilgili çalışmalar Cumhuriyet’in ilk yılları ile görünmeye baslar. O zamanki adıyla Istanbul Darülfün’unun 1926-1927 öğretim yılında Fen Şubesi (Fakültesi) içinde bir “Heyet (Astronomi) ve Jeofizik Enstitüsü”nü açılır. İkinci dünya savaşından hemen sonra 1946 da özerkliğine erisen Istanbul Üniversitesinin bütün fakülteleri yeniden yapılanmış bu arada, Fen Fakültesi de, 1948 de yeniden organizasyon çalışmalarına Jeofizik bilim dalını eklemiştir. Fen Fakültesinin varolan enstitüleri arasıda yer alan Jeofizik Enstitüsü, ancak, 1952 yılında açılmıştır. Enstitü’nün ilk Direktörü ise, Ord.Prof.Dr. M. Fouché’dir. 1953 – 1954 arası, Doç. Dr. Ihsan Özdoğan’ın Jeofizik Enstitüsü’ne transfer işlemi tamamlanmıştır. 1954 yılının, Enstitü’nün tarihinde önemli bir yeri vardır: Paris Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Direktörü Prof Dr. J. Coulomb Türkiye’ye gelmeyi kabul etmiştir ve böylece tarihinde ilk defa bir jeofizikçi, Enstitü’nün yönetimini eline almış olacaktır. Jeofizik Enstitüsü’nün ismi, daha sonra, 115 sayılı kanunla Jeofizik Kürsüsü olarak değiştirilmiştir. İlerleyen yıllarda 1959, 1965, 1968 kürsü öğretim programları günün koşullarına ve bilimsel gelişmelere bağlı olarak devamlı yenilenmiştir. Kürsünün kuruluş ve gelişme dönemlerinde yabancı uzmanların verdiği ders veya konferanslar Jeofizik öğretimine büyük katkılar sağlamıştır. 1955 yılında Jeofizik Mühendisliği öğretimine dönük çalışmalar ilk başlatılmış ve 1968 yılında Tatbiki Jeofizik Kürsüsü açılmıştır. 1969 yılında Jeofizik Yüksek Mühendisliği diplomasının ihdası sağlanmıştır. Jeofizik Kürsüsü Fen Fakültesi bünyesinden ayrılarak 1978 yılında kurulan Yerbilimleri Fakültesine dahil olmuş ve bu fakültede Jeofizik Mühendisliği Bölümü 1980 yılında öğretime başlamıştır. Daha sonra, 1982 yılında YÖK yasasıyla Mühendislik Fakültesi Kimya ve Yer Bilimleri Fakültesinin birleştirilmesi ile kurulmuş ve Jeofizik Mühendisliği Bölümü de Mühendislik Fakültesine içinde yer almıştır.

Mezunlarımızın Çalışma Alanları

Mezunlarımız jeofizik mühendisliğinin çeşitli alanlarda çalışmaktadırlar. Bunlar; Doğal Olayların Araştırılması (Depremsellik ve Deprem riski araştırmaları, Heyelan araştırmaları vb gibi); Doğal Kaynakların Araştırılması (Endüstriyel hammadde ve radyoaktif mineral aramaları, Maden, kömür, tas ocağı rezerv ve kalite araştırmaları, Yeraltı suyu aramaları, Petrol ve dogalgaz aramaları, Jeotermal kaynak aramaları vb.); Çesitli boyut ve büyüklükte mühendislik yapılarının Zemin Araştırmaları ve kent/bölge planlamalarında Mikrobölgeleme Çalışmaları (Yeni yerleşim alanlarının zemin araştırmaları, Bina, kooperatif, fabrika, sanayii tesisleri, havaalanları, gökdelen, baraj, nükleer santral ve benzeri mühendislik yapılarının zemin araştırmaları, Yeraltındaki Arkeolojik Zenginliklerimizin Belirlenmesi; Çevre Sorunlarına Yönelik Araştırmalar (Toprak ve yeraltı suyu kirliliği araştırmaları, Dogalgaz yeraltı depolama alanlarının araştırılması, Çöp sahalarının, evsel ve kimyasal atık depolama alanlarının araştırılması, Doğalgaz ve petrol boru hatları korozyon araştırmaları, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) araştırmaları vb.); Yerküre’mizin ve Uzay’ın Özelliklerinin İncelenmesi (Yerkabuğunun ve Yeriçinin Yapısı, Bileşimi ve Fiziksel Özellikleri, Atmosfer araştırmaları , Okyanus araştırmaları, Gezegenler arası ortamın incelenmesi, Diğer gezegenlerde yapılan jeofizik araştırmalar) olmaktadır.

Jeofizik Mühendisliği mezunları, Özel (jeofizik, jeoloji ve inşaat) Şirketlerde, Belediyelerde ve onlara bağlı kuruluşlarda; ülkemizde araştırma ve üretim yapan bazı yerli ve yabancı maden ve petrol şirketlerinde; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Etibank, Devlet Su İşleri, Afet İşleri Deprem Araştırma Enstitüsü, Iller Bankası, Karayolları, Bayındırlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Üniversiteler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışmaktadırlar.

Akademik Olanaklar

Bölümümüzde fakültemizin tüm bölümleri ve fen fakültesinin bazı bölümleri için çift dal, yan dal olanağı mevcuttur. Ayrıca öğrencilerimiz Erasmus programlarından da yararlanabilmektedir. Bölümümüz mezunları hem jeofiziğin çeşitli alanları hem de inşaat, maden, çevre mühendislikleri ve deniz jeolojisi vb. gibi farklı alanlarda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yüksek lisans ve doktora düzeyinde uzmanlaşabilmektedirler.

Araştırma ve Altyapı Olanakları

Ülkemizin ilk ve en eski Jeofizik Eğitim kurumu olan Bölümümüz, Istanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan 14 Mühendislik bölümünden birini oluşturmaktadır. Bölümümüz Jeofizik Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri vermektedir. Akademik ve bilimsel faaliyetler, Uygulamalı Jeofizik, Yer Fiziği ve Sismoloji Anabilim dallarında yürütülmektedir.

Akademik Kadro Hakkında Bilgi

Yer Fiziği, Uygulamalı Jeofizik ve Sismoloji olmak üzere üç anabilim dalında toplam 11 Profesör, 9 Doçent, 7 Yardımcı Doçent, 1 jeofizik mühendisi (teknik kadro) ve 9 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 38 kişi görev yapmaktadır.JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

VİZYON

Evrensel değerlere bağlı, ulusal ve uluslararası düzeyde, nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma yapan öncü bir Jeofizik Mühendisliği bölümü olmak.

MİSYON

Donanımlı, katılımcı, özgür bir bilimsel ortamda, araştıran, sorgulayan, toplumsal sorunlara duyarlı, mesleki etiğe saygılı, çağdaş, yetkin mühendisler ve bilim insanları yetiştirmek.

DEĞERLERİMİZ

• Çağdaş ve Nitelikli Eğitim-Öğretim ve Özgün Araştırmalar
• Atatürk İlke ve Devrimleri
• Ulusal ve Uluslararası İşbirliği
• Bilimsel Yaklaşım
• Bilimsel ve Akademik Özgürlük
• Demokratik ve Katılımcı Yönetim
• Meslek Etiği
• Bilgi ve Çözüm Üreterek Toplumu Aydınlatmak
• Türkçe Eğitim ve Öğretim
• Köklü ve Öncü Bölüm
• Sürdürülebilir Gelişme
• Ekip Çalışması
• Topluma ve Çevreye Sevgi Saygı
• Entelektüel Birikim

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

• Jeofizik eğitim ve öğretiminde ilk ve köklü bir bölüm olmak
• Güçlü ve birikimli öğretim üyesi kadrosuna sahip olmak
• Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve yayınların yapılması
• İstanbul Üniversiteli olmak
• Ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanları ve mühendisler yetiştiren bir bölüm olmak
• Geçmişe yönelik literatür zenginliği
• Araştırılan konuların çeşitliliği ve güncelliği

FIRSATLAR

• İ.Ü.Bilimsel araştırma Projeleri biriminin desteği
• Bilimsel, kültürel, tarihsel, teknolojik ve endüstriyel olanakların bulunduğu İstanbul şehrinde olmak
• Jeofiziğin artan öneminin toplum tarafından anlaşılması
• Ders yükünün azlığı nedeniyle araştırmalara daha fazla zaman ayrılabilmesi
• Fakültemiz bünyesinde işbirliği yapabileceğimiz bölümlerin bulunması
• Kalite geliştirme ve stratejik planlama çalışmalarının başlatılmış olmasıİ.Ü. Jeofizik Mühendisliği Programının Eğitim Amacı

 • Kendine ait bir jeofizik şirketi kurar ve işletir.
 • Ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyet gösteren özel jeofizik şirketlerinde çalışma kabiliyetine sahiptir.
 • Devlet kurumlarında jeofizik mühendisliği mesleğini icra eder.
 • Yurt içi/yurt dışı üniversite veya araştırma enstitülerinde lisansüstü ve akademik kariyer yapar.
 • Petrol ve enerji sektöründe çalışabilir.
 • Deprem başta olmak üzere doğal afetlerin zararlarının azaltılmasında görev alır.
 • Çevre sorunlarının araştırılmasında görev alır.

İ.Ü. Jeofizik Mühendisliği Programı Çıktıları

 • Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 
 • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.